Regulamin sklepu wózki i kółka przemysłowe - producent ACME

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.


1. ACME PPHU Pierchała Jerzy prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie www.wiko.bazarek.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z e sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w wiko.bazarek.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na wiko.bazarek.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z wiko.bazarek.pl. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie informacji mailem obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których wiko.bazarek.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w wiko.bazarek.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a wiko.bazarek.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez wiko.bazarek.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w wiko.bazarek.pl może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z wiko.bazarek.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w wiko.bazarek.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Jeżeli produkt jest używany jest na stronie odpowiednia adnotacja.

6. Ceny podane na stronach internetowych wiko.bazarek.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), oraz ceny netto będące w nawiasie Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru własnym kurierem. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w wiko.bazarek.pl w wierszu „zobacz ceny przesyłek”

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a wiko.bazarek.pl dotycząca zakupu danego produktu w wiko.bazarek.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w wiko.bazarek.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach wiko.bazarek.pl, wiko.bazarek.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w wiko.bazarek.pl produkt na podstawie otrzymanego dokumentu, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu . W wybranych przypadkach wiko.bazarek.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wiko.bazarek.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można dowiedzieć się dzwoniąc do siedziby firmy ACME . Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym wiko.bazarek.pl.

11.W przypadku niektórych rodzajów asortymentu ilość dostępnych sztuk danego artykułu może się różnić od ilości posiadanych na stanie magazynie gdyż firma ta sprzedaje towar także w innych miejscach : np.: siedziba firmy , Allegro , OLX. W przypadku braku stanu na magazynie klient zostanie o tym powiadomiony mailem

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 3 dni od dnia złożenia zamówienia chyba że problem dotyczy pkt 11. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego należy to zaznaczyć składając zamówienie gdyż sklep nalicza automatycznie koszt dostawy. Dokument sprzedaży zostanie wystawiony wtedy bez kosztu transportu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu 12 miesięcy od daty sprzedaży Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w opisie dokumentu sprzedaży.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis ACME”, produkt należy odesłać na adres magazynu ACME. podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta. bądź dostarczyć osobiście do firmy ACME mieszczącej się w Rybniku.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane na maila. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt ACME. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. wiko.bazarek.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres ACME podany w górnej części Regulaminu, na własny koszt , po wcześniejszym ustaleniu podstawy reklamacje ze sprzedającym. Reklamacja nieuzasadniona jest płatna i nie obejmuje zwrotu kosztów transport do firmy ACME.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli sprzedawca nie jest w stanie usunąć wad wyrobu lub wymienić go na wolny od wad.

17. Firma ACME rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni firma ACME nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi firma ACME W celu odesłania zakupionego produktu

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu nieodpłatnie zużytego sprzętu . Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w firmie ACME i będzie obejmował produkt będący zakupiony w firmie ACME. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego sprzętu. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez ACME dokonanych przez Klienta zakupów które nastąpi w okresie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu ACME wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.wiko.bazarek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.wiko.bazarek.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe wiko.bazarek.pl. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w sklepie wiko.bazarek.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w wiko.bazarek.pl.

22. Firma ACME może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach wiko.bazarek.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez wiko.bazarek.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w wiko.bazarek.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w sklepie wiko.bazarek.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z wiko.bazarek.pl.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez wiko.bazarek.pl. w ramach wiko.bazarek.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Firma ACME oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma ACME oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Firma ACME oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma ACME oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu wiko.bazarek.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w wiko.bazarek.pl jest:

ACME PPHU Pierchała Jerzy.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez wiko.bazarek.pl

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ACME. oraz Sklepu w zakresie : zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach wiko.bazarek.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać wiko.bazarek.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w wiko.bazarek.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez wiko.bazarek.pl. informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ACME oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez ACME. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z wiko.bazarek.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ACME. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. ACME oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ACME. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ACME. lub Sklep danych osobowych innemu niż ACME. lub Sklep administratorowi danych.

10. ACME. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. ACME. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. ACME lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec ACME. lub Sklepu. lub też gdy ACME. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w wiko.bazarek.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. ( bez kosztu transportu)
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
ACME PPHU Pierchała Jerzy
ul. Strażacka 60 a
44-251 Rybnik – 9

Zakład nr 1.UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; ( na zamówienie)

3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ACME PPHU Pierchała Jerzy
ul. Strażacka 60 a

44-251 Rybnik
info@acme.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,

 

Zamówienie Bazarek nr........................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,

data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................